INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost Personal Coaching, s.r.o.  provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 • Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Personal Coaching, s.r.o., se sídlem Teplice, Purkyňova 2028/6, identifikační číslo: 05299578, zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka 37915 (dále jen „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Náměstí 5. května 1369/19, 250 88, Čelákovice, adresa elektronické pošty podpora@jakofenix.cz.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

 • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
 • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

DRUHY SHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce získává a shromažďuje o vás různé druhy osobních údajů

 • Údaje, které poskytujete: Správce shromažďuje osobní údaje, jako např. vaše jméno, uživatelské jméno adresu nebo e-mailovou adresu a další kontaktní údaje, které poskytujete při objednávce, když si vytváříte účet, když správce kontaktujete, účastníte se dotazníků online, žádáte o zaměstnání, nebo navazujete jiný druh kontaktu.
 • Informace o používání webových stránek: Když navštěvujete webové stránky správce, může správce shromažďovat informace o druhu používaného zařízení, jeho jedinečný identifikátor a IP adresu, dále informace, jako jsou: váš operační systém, druh používaného internetového prohlížeče, informace o používání a prohlížení stránek. Některé tyto údaje může správce shromažďovat automaticky.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:
 • MioWeb s.r.o., IČ: 07458002 - dodavatel e-shopového řešení
 • SmartSelling a.s., IČ: 29210372 - dodavatel a správce databáze marketingového emailingu
 • FAPI Business s.r.o., IČ: 07671563 - dodavatel fakturačního systému
 • GOPAY s.r.o., IČO: 26046768 - dodavatel platební brány
 • Česká pošta, s.p. - dopravce
 • Zásilkovna s.r.o. IČ 28408306 - dopravce
 • Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Personal Coaching, s.r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 • Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Personal Coaching, s.r.o., se sídlem Teplice, Purkyňova 2028/6, identifikační číslo: 05299578, zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka 37915 (dále jen „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Náměstí 5. května 1369/19, 250 88, Čelákovice, adresa elektronické pošty podpora@jakofenix.cz.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky poskytnutí Vašeho souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce
 • MioWeb s.r.o., IČ: 07458002 - dodavatel e-shopového řešení
 • SmartSelling a.s., IČ: 29210372 - dodavatel a správce databáze marketingového emailingu
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: 
 • e-mailem zaslaným na adresu podpora@jakofenix.cz
 • písemně na adresu Personal Coaching, s.r.o., Náměstí 5. května 1369/19, 25088 Čelákovice
 • pomocí webového fomuláře
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu ÚOOU.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
 • Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.