[ Narcismus a toxické vztahy ] – 3 projekce, které vám zlomí vaz

[ Narcismus a toxické vztahy ] - 3 projekce, které vám zlomí vaz

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

  Ahoj tady na Fénixu a dneska to bude asi docela zajímavý, protože Poprvý vysílám se stabilizátorem v ruce. To ještě úplně neumím to ovládat, tak uvidíme, jak to dopadne. V každém případě, ale co jsem s váma dneska chtěla probrat, o čem jsem s váma dneska chtěla mluvit, jsou tři typy projekcí, který úplně jednoduše fungujou vždycky všechny dohromady, což je na tom úplně to nejhorší asi.

Jak je prostě uvedeno v názvu, tak dohromady vám prostě úplně jednoduše zlomí vás. A všechny tři. Vždycky, pokud máte co do činění s narcistou, tak tam v každém případě jsou všechny dohromady a ani jedný z nich se bohužel nedá vyhnout, i když bychom je jako sakra chtěli, tak prostě to nefunguje v tomhletom směru.

A jdem se na ně mrknout. Tak tu první, to je taková ta klasika, kterou Probíráme pořád do kolečka, o který pořád do kolečka mluvíme a to je prostě ta úplně největší klasika, že prostě narcista na vás promítá sám sebe. Čili úplně jednoduše prostě všechny ty ošklivý věci, který narcista jako na sobě sám nechce vidět, nechce je vědět, nelíbějí se mu na sobě, prostě nějakým způsobem se jich chce zbavit, tak je pře dávám.

To si myslím, že znáte všechny a všichni, že jste si toho prostě samozřejmě všimli, protože toho úplně dost dobře, jako když už jste tady na Fénixu, tak si toho nejde tak docela nevšimnout, že tohle to se děje. A v každém případě prostě všechny tyhle ty ošklivý věci typu nechceme vědět na vás narcista prostě elegantně přesune.

Ups, tak, zase si to tady trošku pošteluju. Dobrý, takže dostanete samozřejmě prostě první projekci, dostanete o sobě obraz, který nejste vy. Který sice nejste vy, ale působí velmi důvěryhodně, máte ho prostě pořád do kolečka na talíři, takže tomu časem začnete věřit, že tohleto jste vy. Druhá projekce, která tam běží současně s touhletou první.

A ta už je trošku složitější na pobrání celkově. Protože to je to, o čem velmi často asi posloucháte a taky o tom samozřejmě mluvím i já na Fénixu docela často. A to je přesně to, že narcista krade vaše vlastnosti. Čili úplně jednoduše, prostě narcista udělá to, že si vaše vlastnosti, prostě vaši osobnost naprojektuje sám na sebe.

Není to nic příjemného v každém případě, ale narcistu to hodí prostě do úplně jiného světla a jeho osobnost tím pádem je vlastně úplně jiná než ta skutečná. A dojde tady k jednomu velmi zajímavýmu efektu, který si většina lidí neuvědomuje a který je opravdu hodně dobrý si uvědomit, pokud jste ve vztahu s narcistou.

A to, že prostě úplně jednoduše ty dvě osobnosti jsou v tu chvíli prohozeny. Čili vy máte naprojektovanou osobnost vašeho narcisty, který věříte, že je pravda, A narcista si naprojektuje vaší osobnost, zase, který věříte, že je pravda. A vlastně de facto ty dvě osobnosti jsou prohozený. Zkuste se na to někdy podívat, opravdu jako si sednout a projít si to.

A prostě se úplně jednoduše zamyslet nad tím, co na koho vlastně sedí. Protože ta třetí projekce, která v tuhle chvíli prostě tam funguje úplně nejhůř a ta tomu prostě dává úplně tu poslední smrtelnou ránu. A to je, že současně nejenom váš narcista, ale současně projektujete i vy. A vy sami projektujete, jako každej, svoje vlastnosti na toho druhýho.

Čili vy sami si naprojektujete na svýho narcistu sami sebe, takže akorát prostě potvrdíte i sami sobě, i jemu to, že tyhle ty vlastnosti, které jsou ve skutečnosti vaše, jsou jeho. A tady přesně se dostáváme do toho těžkýho háčku a do těch těžkých stresů, že přece prostě mu nemůžeme ublížit a tak dále, že přece je takovej a takovej a dobře, tady má dejme tomu nějaký něco, ale přece je takovej.

Není. Jsou to vaše projekce a jsou to jeho projekce. Je to jeho pokradená osobnost a jste to vy, kdo jí tam prostě i sám sobě naprojektoval. A co je tady obzvláštní pastička, protože co se jako partnerů, se kterýma jsou problémy a tak dále týče, dobře, tam ještě jakž takž jsme schopný a ochotný to po nějaký době, kdy to nefunguje, dejme tomu prostě začít vidět.

Ale úplně stejný proces. I když to strašně neradi slyšíme, ale strašně neradi. Úplně stejný proces, akorát prostě s obrovským hlubokým zakořeněním probíhá s našima primárníma narcistama a to jsou naši rodiče. A běží tam úplně to též. Takže to, jakým způsobem vidíte vaše rodiče, zkuste se podívat na realitu.

A zkuste si porovnat realitu s tím, co jste se v dětství a tak dále a možná do teďka dovídali sami o sobě, jaký jste a současně v jakým světle a jaký prostě vidíte svoje rodiče a vždycky jste je viděli a chtěli vidět a tak dále. A zkuste se vážně prostě úplně jednoduše podívat na realitu. Co je? Na koho vlastně doopravdy podle prostě činů, podle prostě faktů co na koho opravdu sedí.

Tak jo, v každém případě, pokud s tou realitou a tak dále chcete trochu pomoct, odkaz nahoře nad videem, možná, že se zobrazuje dokonce i přes to video tady, přes to, co tady povídám. V každém případě, záchraňák, Nasaďte záchraňák, úplně jednoduše je postavený, obzvlášť ty úvodní části jsou postavený tak, aby právě vám v té realitě udělali to jasno, abyste si právě udělali ten základní, řekněme tu základní orientaci v té realitě, v tom, kdo je kdo a jakým způsobem.

Působem prostě vypadá takovej vztah a vypadá takovej vztah, takže vřele doporučuju záchraňák, je tam na to dokonce i takovej speciální řekněme testík, právě takový kukátko do reality, to je tam hned v té úvodní části, takže vřele doporučuju pořídici záchraňák tohleto kukátko do reality si projít opravdu zodpovědně tak, jak je to tam popsané a Vážně se nad tím zkuste zamyslet, protože myslím, že mnohý objevy budou možná pro vaši další cestu a pro váš další život v tomhle směru vážně dost převratný.

V každém případě dneska vám přeju krásný den, krásný zamišlení a taky krásný objevy v tomhle směru. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj.


Překlad


Hello here at Fénix, and today will probably be quite interesting, because I am broadcasting for the first time with a stabilizer in hand. I can’t quite control it yet, so we’ll see how it goes. In any case, what I wanted to discuss with you today, what I wanted to talk about with you today, are three types of projections that quite simply always work together, which is probably the worst thing about it.

As it is simply stated in the name, together they will simply break you. And all three. Always, if you’re dealing with a narcissist, they’re all there together in any case, and unfortunately none of them can be avoided, even if we’d like them like hell, it just doesn’t work that way.

And I’m going to look at them. Well, the first one, that’s the classic that we always talk about, and that’s simply the biggest classic, that the narcissist is simply projecting himself onto you. In other words, quite simply, all those ugly things that the narcissist does not want to see about himself, does not want to know about them, does not like them about himself, he simply wants to get rid of them in some way, so I pass them on.

I think you know everyone and everyone, that you just of course noticed it, because well enough, like when you’re already here in Phoenix, you can’t really not notice that this is happening. And in any case, the narcissist will just gracefully shift all of these ugly, we-don’t-know-type things onto you.

Oops, I’m messing around here again. Good, so of course you just get a first projection, you get an image of yourself that is not you. Which is not you, but it seems very trustworthy, you just always have it in a circle on your plate, so over time you start to believe that this is you. The second projection that runs there at the same time as this first one.

And it’s a bit more complicated to deal with overall. Because that’s what you probably hear about very often, and of course I also talk about it quite often at Fénix. And that’s exactly what a narcissist steals your qualities from. In other words, quite simply, what a narcissist will do is project your characteristics, your personality onto himself.

It is not pleasant in any case, but it simply casts the narcissist in a completely different light, and his personality is thus actually completely different from the real one. And there’s a very interesting effect that happens here that most people don’t realize that’s really good to be aware of if you’re in a relationship with a narcissist.

And that, quite simply, the two personalities are swapped at that moment. So you have a projected personality of your narcissist, which you believe to be true, AND the narcissist projects a personality of yours, which you believe to be true. And actually de facto the two personalities are swapped. Try to look at it sometime, really like sit down and go through it.

And just simply think about what actually suits whom. Because the third projection, which at this moment simply works the worst, and it simply gives it the very last death blow. And that is that you are simultaneously projecting not only your narcissist, but you as well. And you, like everyone else, project your own qualities onto the other.

In other words, you yourself project yourself onto your narcissist, so you simply confirm to yourself and to him that these qualities that are actually yours are his. And this is exactly where we get into the difficult hook and the heavy stress that we simply cannot hurt him and so on, that he is like this and that and well, let’s say he has something, but he is like this.

It isn’t. They are your projections and they are his projections. It’s his stolen personality and you’re the one who simply projected it onto yourself. And what is the special trap here, because as far as partners with whom there are problems and so on are concerned, well, we are still able and willing to do it after some time when it doesn’t work, let’s just start seeing it.

But exactly the same process. Even though we don’t really like to hear it, they really don’t like it. The exact same process, only with a hugely deep root, takes place with our primary narcissists and that is our parents. And the same thing is happening there. So the way you see your parents, try to look at reality.

And try to compare the reality with what you learned about yourself in childhood and so on and maybe until now, what you are like and at the same time in what light and how you simply see your parents and what you have always seen and wanted to see and so on. And seriously try to simply look at reality. What is? On whom really, according to simple actions, according to simple facts, what really suits whom.

So yeah, anyway, if you want a little bit of help with that reality and so forth, the link up above the video, maybe it’s even showing through the video here, through what I’m talking about here. In any case, the lifeguard, Put on the lifeguard, it’s quite simply built, especially the introductory parts are built in such a way to make it clear to you in that reality, to just do the basic, let’s say the basic orientation in that reality, in that who is who and how.

The effect simply looks like that kind of relationship and it looks like that kind of relationship, so I warmly recommend the lifeguard, there is even a special test for that, let’s say a test, just such a peek into reality, it’s right there in the opening part, so I warmly recommend the series lifeguard this peek into reality go through it really responsibly as it is described there and seriously try to think about it, because I think that many discoveries will be quite revolutionary for your next journey and for your next life in this direction.

In any case, today I wish you a beautiful day, beautiful thoughts and also beautiful discoveries in this direction. So yeah, have a good time. Hello.

Komentáře

Přidat komentář